headergezinstherapie.jpg

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de therapeuten van het Centrum voor Kindertherapie (voortaan: therapeut) en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patienten, clienten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen. Zoals genoemd in de algemene voorwaarden van het Cvkt.

Daarnaast gelden deze voorwaarden ook�als therapeut Nel Makkinga-Buur vanuit de praktijk Kloet 8 in Obdam, haar werkzaamheden verricht.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via�e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.

3. Tarieven
Tarieven staan vermeld op de website van http://www.hulpbijdeopvoeding.nl/ en kunnen worden op gevraagd bij Nel Makkinga-Buur.

4. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de therapeut in principe de kosten declareren bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

(Dit is nog in onderhandeling. Hij/zij kan de kosten indien mogelijk declareren bij de zorgverzekering. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk om bij zijn/haar zorgverzekeraar na te gaan wat de dekkingsvoorwaarden zijn.)

5. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten,

5.2. Betalingsvoorwaarden

De opgegeven tarieven zijn exclusief 19% btw, mits anders aangegeven.

  • De rekening dient meteen na ieder consult te worden voldaan.
  • Het afzeggen van een afspraak dient 24 uur van te voren te geschieden.
  • Bij afspraken die te laat worden afgezegd wordt 100% in rekening gebracht.
  • Het is voor clienten mogelijk de coaching voordat deze is afgerond stop te zetten. De reeds geleverde diensten worden dan in rekening gebracht.
  • De kosten zijn in de meeste gevallen voor eigen rekening.

6. Incasso
De therapeut is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met  5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met 10,00.

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de therapeut bindend.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut.

9. Vertrouwelijkheid
De therapeut behandelt alle informatie tussen opdrachtgever en therapeut vertrouwelijk. De therapeut mag informatie over het kind uitwisselen met derden in het belang van het kind. Dit kunnen zijn: (huis)arts, collega therapeuten en de leerkracht(en). Dit zal indien nodig�schriftelijk worden vastgelegd middels een toestemmings-verklaring.

10. Klachten
Voor klachten ligt de voorkeur van Nel Makkinga-Buur om de klacht in een persoonlijk gesprek te bespreken.

(Nog in onderhandeling is dat er wordt verwezen naar de bepalingen van de beroepsvereniging van de therapeut. De therapeut zal de benodigde informatie verstrekken )